De Enk gaat voor CO2-neutraal sportveldenonderhoud in Groningen.
1 juni 2022 Sport, Innovatie
Sinds april 2021 is De Enk Groen & Golf verbonden met het “onderhoud sportcomplexen 2021-2025” project van de gemeente Groningen. Onderdeel van dit project is een duurzame doelstelling, namelijk; het zoveel mogelijk beperken van de CO2 - uitstoot. 

Sportveldenonderhoud krijgt kwaliteitsimpuls

Het faciliteren van professionele sportcomplexen is een belangrijke doelstelling voor de gemeente Groningen. Ze willen het onderhoud van de sportvelden de komende jaren een kwaliteitsimpuls geven. Bij De Enk Groen & Golf zijn we na een aanbesteding uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

Door het gebruik van nieuwe, duurzame technieken gaan we bij De Enk invulling geven aan de eerder geformuleerde doelstelling. Flexibiliteit, continuïteit en een efficiënte coördinatie en communicatie staan hierbij centraal. Voor aanvang van het project zijn er een kwaliteitsplan en emissiereductieplan opgesteld. Om de reductiedoelstellingen te behalen worden diverse maatregelen en acties ondernomen. De totale CO2 uitstoot wordt gecontroleerd, gemonitord en zoveel mogelijk gereduceerd.

Eerste stappen naar duurzaamheid

Bij de Enk hebben we in eerste instantie bekeken hoe wij onze reiskilometers zoveel mogelijk kunnen beperken. In Groningen hebben we een nieuwe vestiging geopend. Hier slaan we onze machines op en is er kantoorruimte voor ons personeel. Hiermee beperken we onze transportbewegingen en kunnen we snel acteren bij eventuele calamiteiten. Daarnaast werken we samen met lokale bedrijven. Alle werkzaamheden die we uitbesteden, zoals bijvoorbeeld het leveren van zand of het afvoeren van groenafval, doen we zoveel mogelijk lokaal. Ook maken we gebruik van duurzame of groene energie.

In 2021 is de emissiereductie al aanzienlijk geweest. We hebben de volgende maatregelen getroffen om deze resultaten te behalen:
  1. We zijn direct gestart met het gebruik van HVO100 brandstof in plaats van diesel in onze machines en transportmiddelen. HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) is een fossielvrije biodiesel. De gebruikte biomassa wordt niet speciaal voor dit doel gebruikt, maar als restmateriaal verwerkt. De CO2 -uitstoot is 89% lager dan bij diesel.
  2. We maken zoveel mogelijk gebruik van elektrisch handgereedschap. Om dit volledig CO2 -neutraal te krijgen moet er gebruik gemaakt worden van groene stroom. We gaan met onze eigen zonnepanelen op de werklocatie de benodigde stroom opwekken, om ook deze doelstelling te kunnen behalen.
  3. We gebruiken een elektrische werktuigdrager voor het maaien van gazons (buiten de velden).
  4. De resterende 20 ton CO2 -uitstoot compenseren we met de aanplant van bossen via Trees for All.


Duurzaam vooruitkijken

Als de Enk Groen & Golf volgen wij de markt op het gebied van duurzame alternatieven op de voet. Daarnaast zorgen we voor een goed overzicht van welke machines we gebruiken en wat de daarbij behorende CO2 – uitstoot is. Hiermee maken we inzichtelijk waar er besparingen doorgevoerd kunnen worden. Waar mogelijk zullen we in de komende jaren onze voertuigen gaan vervangen door CO2- neutrale oplossingen.

Nog dit jaar worden er bij onze vestiging in Drachten zonnepanelen geïnstalleerd, om te voorzien in eigen geproduceerde, groene energie. Daarnaast willen we meer gebruik gaan maken van GPS-gestuurde machines, zoals de precisie-bezander en precisie-strooier. Door het gebruik van GPS, wordt er secuurder en efficiënter gewerkt, wat resulteert in tijdswinst, een lager verbruik van grondstoffen als zand en meststoffen en daarmee een verlaging van de CO2 – emissie.

Als laatste gaan we aan de slag met ‘bodemsensing’; Een techniek die volledig nieuw is in het sportveldbeheer. Met behulp van onze Soil Expo Scanner wordt de bodemtoestand in kaart gebracht. Onze software berekent waar er acties nodig zijn op het gebied van vertidraineren en bezanden. De data worden in onze GPS-gestuurde machines geladen, waardoor de benodigde werkzaamheden nauwkeuring worden uitgevoerd. Waar vroeger het hele veld werd bewerkt, wordt nu plaats specifiek ingegrepen. Verschillende, vernieuwende technieken die zorgen voor een steeds efficiëntere manier van werken en die daarmee de CO2 – emissie structureel verlagen.