Duurzaam onderhoud sportcomplexen in Groningen
10 januari 2024 Sport
Eind april 2021 is De Enk Groen & Golf gestart met het project “onderhoud sportcomplexen 2021 -2025” voor de gemeente Groningen. Het project is aangenomen met CO2 gunningsvoordeel. Een van de criteria van de inschrijving op dit project was het behalen van trede 5 op de CO2 prestatieladder. 
Kwaliteitsimpuls voor sportveldonderhoud in Groningen
Gedurende deze vijf jaar zal De Enk Groen & Golf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Groningen. Met een duidelijke focus op het bevorderen van sport als belangrijke beleidsdoelstelling van de gemeente, willen zij het onderhoud een kwaliteitsimpuls geven. De directie formuleerde het motto "Schoon, heel en veilig" in lijn met de aanbestedingseisen. De Enk gaat daar invulling aan geven door de implementatie van nieuwe duurzame technieken. Flexibiliteit, continuïteit, efficiënte coördinatie en communicatie staan daarbij centraal.

Duurzaam en dichtbij werken

Om duurzaamheid te waarborgen en de CO2-uitstoot te verminderen, opende De Enk een nieuwe vestiging in Groningen. Hier worden machines opgeslagen, is er kantoorruimte voor het personeel en wordt gebruik gemaakt van duurzame of groene energie. Lokale bedrijven worden ingeschakeld voor uitbesteedde taken, waarbij alle activiteiten binnen een straal van 15 kilometer van het werkgebied plaatsvinden. Hiermee worden op alle vlakken de transportbewegingen geminimaliseerd en kan er direct gehandeld worden bij calamiteiten.

Ambitieus verbeterprogramma
Voor aanvang van het project werden een kwaliteitsplan en een emissiereductieplan opgesteld, waarin diverse maatregelen en acties werden opgenomen. De totale CO2-uitstoot wordt gecontroleerd, gemonitord en waar mogelijk gereduceerd. Een ambitieus verbeterprogramma richt zich met name op het verminderen van de CO2-footprint, waarbij het verbranden van fossiele brandstoffen als voornaamste bron van uitstoot wordt aangepakt.

De eerste resultaten bereikt
Het verbeterprogramma is opgedeeld in vier jaren, beginnend met het referentiejaar waarin de traditionele aanpak als basis dient. In 2021, het eerste contractjaar voor het onderhoud van sportvelden in de gemeente Groningen, werden significante emissiereducties gerealiseerd. Dit werd bereikt door:
  • Het gebruik van HVO100 brandstof in machines en transportmiddelen in plaats van diesel, wat resulteerde in een 89% lagere CO2-uitstoot.
  • De inzet van elektrisch handgereedschap met eigen zonnepanelen voor CO2-neutrale energieopwekking.
  • Vervanging van dieselauto's door benzineautomaten.
  • Compensatie van de resterende CO2-uitstoot met de aanplant van bossen via Trees for All.

Duurzame Resultaten in 2023
In 2023 behaalde het project een respectabele uitstoot van 11 ton CO2, waarbij de gewenste uitstoot van 10 ton en een reductie van 5 ton ten opzichte van 2022 helaas net niet werden behaald. De overgebleven uitstoot wordt gecompenseerd met de aanplant van bossen via Trees for All. Ook het grootverbruik aan gereden kilometers gedurende het jaar 2023 wordt gecompenseerd via de brandstofleverancier voor vervoersmiddelen. Al met al is er al bijna een halvering ten opzichte van het startjaar en is de uitstoot inmiddels met ruim 93% gedaald ten opzichte van het referentiejaar. Dit project brengt onze inzet voor verduurzaming en het succes daarvan goed in beeld.